วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

 

 

วิสัยทัศน์ :​

   “เป็นองค์กรหลักของชาติในการบริหารจัดการระบบสถิติเพื่อการพัฒนาประเทศ”


พันธกิจ :

    1. จัดทำสำมะโน สำรวจด้วยตัวอย่าง หรืออำนวยการ เพื่อให้ได้ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมของประเทศ

   2. บริการข้อมูลสถิติและสารสนเทศ และให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับองค์ความรู้วิชาการด้านสถิติ

         แก่ผู้ใช้บริการทุกภาคส่วน

    3. พัฒนางานสถิติและสารสนเทศให้เป็นระบบ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ

    4. บูรณาการ เชื่อมโยงสถิติ และข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐและภาคส่วนอื่นๆ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

    5. พัฒนาบุคลากรทางด้านสถิติของประเทศให้มีความเป็นมืออาชีพ

    6. สร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชน ในการให้ความร่วมมือ และเห็นความสำคัญของการให้ข้อมูล


ประเด็นยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ :

   ¡ ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนากระบวนการผลิตและการบริการด้านสถิติให้มีคุณภาพ

                         ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทุกภาคส่วน  

     เป้าประสงค์ที่ 1  มีกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และมีการให้บริการที่ หลากหลาย

                              เข้าถึงง่าย ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน

   ¡ ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการ เชื่อมโยง และแลกเปลี่ยนสถิติและข้อมูลที่สำคัญและจำเป็น

                         ของประเทศให้มีคุณภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานสากล

     เป้าประสงค์ที่ 2 ประเทศมีสถิติและข้อมูลที่สำคัญ จำเป็น มีคุณภาพ สามารถสนับสนุน

                              การตัดสินใจได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

   ¡ ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาบุคลากรทางด้านสถิติของประเทศให้มีความเป็นมืออาชีพ

      เป้าประสงค์ที่ 3  บุคลากรด้านสถิติของประเทศมีความเป็นมืออาชีพ

   ¡ ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชน และส่งเสริมการนำข้อมูลสถิติและ

                         สารสนเทศไปใช้ประโยชน์

       เป้าประสงค์ที่ 4 ประชาชนตระหนักรู้ มีความเข้าใจ เห็นความสำคัญของข้อมูลสถิติ

                               ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลสถิติ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทุกภาคส่วน

                               มีการนำข้อมูลสถิติและ สารสนเทศไปใช้ในการวางแผนและตัดสินใจ    


วัฒนธรรมองค์กร :

​     ยึดหลักวิชา พร้อมหาสิ่งใหม่ ใส่ใจลูกค้า ศรัทธาองค์กร เอื้ออาทรต่อกัน รักมั่น สสช.

Poll

คูณต้องการข้อมูลสถิติด้านใดมากที่สุด?

ข้อมูลผู้เข้าชม

วันนี้193
เมื่อวาน281
อาทิตย์นี้2119
เดือนนี้6158
ทั้งหมด117571

Powered by Kubik-Rubik.de